Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137583

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • W budynku znajduje się winda, stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze.

 

Zakres zadań

 • Realizuje rekrutacje zewnętrzne i wewnętrzne, w tym weryfikuje poprawność przeprowadzanych postępowań rekrutacyjnych pod kątem zgodności z aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi, bierze udział w pracach komisji przeprowadzających nabór, w ramach których przygotowuje i upowszechnia ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy i wynikach naboru, weryfikuje aplikacje kandydatów pod kątem formalnym, przygotowuje i/lub weryfikuje narzędzia rekrutacyjne.
 • Realizuje proces przygotowywania i aktualizowania opisów stanowisk pracy, w tym weryfikuje poprawność sporządzenia projektów opisów stanowisk pracy z aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz sporządza opisy stanowisk pracy.
 • Realizuje działania z zakresu planowania i organizacji szkoleń dla pracowników urzędu.
 • Monitoruje proces sporządzania ocen okresowych, w tym monitoruje terminowość sporządzania ocen pracowniczych (ocen okresowych oraz I oceny w służbie cywilnej), weryfikuje poprawność sporządzenia ocen z aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi, przygotowuje stanowiska Dyrektora Generalnego w związku ze sprzeciwem od oceny okresowej oraz doradza i wspiera pracowników w zakresie tego procesu.
 • Koordynuje kwestie organizacji staży, praktyk i wolontariatów, weryfikuje oraz przedstawia do podpisu dokumentację w tym zakresie, zapewnia właściwą realizację zawieranych umów i porozumień w zakresie m.in. kierowania na szkolenie BHP, przygotowywania dokumentów potwierdzających zrealizowaną formę współpracy.
 • Opracowuje rozwiązania dla urzędu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, aktualizuje istniejące procedury, projektuje nowe rozwiązania oraz tworzy projekty regulacji wewnętrznych w zakresie właściwości wydziału.
 • Przygotowuje materiały, informacje i analizy na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w komórce kadrowej, w tym 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów Kodeksu pracy
 • Znajomość metod, technik i narzędzi stosowanych podczas rekrutacji i selekcji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe