Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137469

Warunki pracy


 • Praca biurowa
 • Użytkowanie sprzętu biurowego
 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
 • Deklaracja dostępności: https://warszawa.stat.gov.pl/deklaracja-dostepności/

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę księgowo - kasową Urzędu poprzez księgowanie operacji gospodarczych
 • Analizuje prawidłowość i realność zapisów księgowych i sald
 • Sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe (sprawozdania, raporty, bilanse) i opracowuje informacje z wykonania budżetu
 • Analizuje i monitoruje prawidłowość realizacji dochodów i wydatków jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenia zawodowe: powyżej 3 lat w obszarze obsługi finansowo-księgowej
 • Znajomość w stopniu zaawansowanym: ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych - rozporządzeń Ministra Finansów w sprawach: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, - sprawozdawczości budżetowej, - sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, - sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność efektywnej komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenia zawodowe: powyżej 1 roku w obszarze obsługi finansowo-księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość programu TREZOR