Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137385

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Pracuje w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz prowadzi obsługę operacji finansowych w NBP
 • Prowadzi ewidencję księgową w systemie informatycznym należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, ich rozliczanie i redystrybucję na rzecz uprawnionych podmiotów oraz współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Inspekcji, Działami Inspekcji w Delegaturach oraz stanowiskami ds. egzekucji należności.
 • Prowadzi bieżącą analizę sald kont rozrachunkowych, uzgadniania obroty i salda kont bilansowych oraz terminowo przekazuje wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych.
 • Przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej, sporządza projekt i plan finansowy oraz opracowuje roczny harmonogram wydatków i korekt w tym zakresie.
 • Sporządza sprawozdania Rb-N i OŚ-2b.
 • Prowadzi ewidencję księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Współpracuje przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ewidencji księgowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń do ustawy, znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości programu Excel), poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Samodzielność, sprawna organizacja pracy własnej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praktyczna znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR