Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137376

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Zagrożenie korpucją.
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

   Zakres zadań

 • Prowadzi analizy z zakresu realizacji świadczeń wspierających opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Bierze udział w planowaniu i realizacji zadania w zakresie uruchamiania i monitoringu realizacji środków krajowych i europejskich na zadania w obszarze opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.
 • Analizuje i weryfikuje sprawozdania z realizacji ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym w celu uzyskania danych w tym zakresie i sporządzania stosownych analiz.
 • Przygotowuje wkłady do projektów zmian w zakresie elektronicznej sprawozdawczości z realizacji ustawy znajdujących się w kompetencji Departamentu Polityki Rodzinnej.
 • Przygotowuje wkłady z danymi statystycznymi w ramach realizacji zdań z zakresu Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz społecznych, statystycznych lub finansowych
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności związanych z finansowaniem (rozdział 8)
 • Znajomość ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, w szczególności związanych z finansowaniem (rozdział 5)
 • Umiejętność analizy, syntezy i interpretacji danych statystycznych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office, w szczególności MS Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe