Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137164

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację dotyczącą użytkowania samochodów służbowych w Izbie Administracji Skarbowej i jednostkach podległych, w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki kolumną transportu samochodowego.
 • Opracowuje szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, ustala jego szacunkową wartość oraz wstępne projekty umów na dostawy i usługi, w celu zabezpieczenia odpowiedniego stanu technicznego samochodów służbowych.
 • Współpracuje z pośrednikami ubezpieczeniowymi i zakładami ubezpieczeń w celu wyboru optymalnego wariantu ubezpieczeń komunikacyjnych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania samochodów służbowych.
 • Administruje systemem zarządzania samochodami służbowymi, w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z utrzymaniem floty samochodów służbowych.
 • Uczestniczy w sporządzaniu projektów założeń do rocznego planu zamówień publicznych w zakresie dostaw i usług, w celu zaangażowania środków na ich realizację.
 • Administruje telefonią komórkową, w celu zapewnienia pracownikom Izby Administracji Skarbowej i urzędów skarbowych odpowiedniej jakości łączności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze logistyki lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość zagadnień dot. zadań na stanowisku
 • Znajomość obsługi komputera
 • Orientacja na klienta
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe