Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137017

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • weryfikuje pod kątem formalnym dokumentację zgłoszeń i powiadomień oraz przeprowadza oceny kompletności i prawidłowości wypełnienia formularzy dla zgłoszeń/powiadomień (w tym zmiany zgłoszenia, zmiany powiadomienia);
 • weryfikuje merytorycznie dokumentację zgłoszeń i powiadomień według wymagań zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej i w ustawie o wyrobach medycznych pod kątem spełnienia definicji wyrobu medycznego, prawidłowości klasyfikacji lub kwalifikacji wyrobu;
 • przygotowuje opinie na podstawie wniosku Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie spełnienia przez wyrób, system lub zestaw zabiegowy określonych dla niego wymagań wraz z weryfikacją dołączonej dokumentacji;
 • przygotowuje korespondencję w związku z weryfikacją formalną i merytoryczną formularzy i dokumentacji zgłoszenia i powiadomienia takich jak: wezwania do uzupełnienia braków formalnych, wezwania do wyjaśnień, pism o uznaniu zgłoszenia/powiadomienia za niedokonane
 • przygotowuje korespondencję na zapytania wnioskodawców w zakresie wymaganej dokumentacji oraz czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia lub powiadomienia na podstawie przepisów ustawy o wyrobach medycznych, oraz udziela odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej;
 • przygotowuje zakończone sprawy do zdania do archiwum zakładowego Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunki: biologia, chemia, technologia
chemiczna, biotechnologia, farmacja, diagnostyka laboratoryjna, medycyna, mechatronika, elektronika, mechanika, zdrowie publiczne, technologia żywności i żywienia człowieka, ochrona środowiska, elektryka, inżynieria chemiczna procesowa lub kierunki pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wyrobów medycznych oraz doświadczenie w administracji
publicznej
 • znajomość przepisów rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz rozporządzenia (UE) 2017/746,
 • znajomość przepisów ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzeń towarzyszących,
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych MS Word, MS Excel, MS Access, Power Point
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność analitycznego myślenia, negocjowania, rozwiązywania problemów, działania w stresie, asertywności, komunikatywność.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe