Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137058

Warunki pracy


 • na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać 5-o stopniowe biegi schodowe,
 • przy wejściu zainstalowane są drzwi otwierane automatycznie,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,
 • w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących jest winda z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braillea,
 • winda przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • korytarze nie są szerokie, jednak oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
 • do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekt planu szkoleń na rok budżetowy, organizuje proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu, koordynuje proces ustalania indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) oraz sporządza sprawozdania z realizacji szkoleń i bieżące zestawienia i analizy, w celu zapewnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników w ramach posiadanych środków oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Obsługuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), w tym uczestniczy w planowaniu wydatków i naliczaniu odpisu, opracowuje listy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń, przyjmuje i weryfikuje wnioski pracowników o świadczenia, sporządza wymaganą dokumentację oraz współpracuje z Przedstawicielstwem pracowniczym, w celu zapewnienia pracownikom Urzędu dostępu do pomocy socjalnej.
 • Koordynuje proces dokonywania pierwszej oceny pracowniczej oraz okresowego oceniania pracowników Urzędu, monitoruje terminy realizacji, zapewnia właściwy obieg informacji pomiędzy uczestnikami procesu oraz nadzoruje realizacje wniosków wynikających z dokonanych ocen, w celu zapewnienia właściwej realizacji obowiązków ustawowych oraz skutecznego motywowania pracowników.
 • Koordynuje organizację staży dla osób bezrobotnych i praktyk studenckich, uczestniczy w identyfikacji potrzeb Urzędu, prowadzi nabór, współpracuje z urzędami pracy oraz uczelniami w zakresie realizacji umów na organizację staży i praktyk w celu umożliwienia młodzieży zdobywania doświadczenia zawodowego.
 • Organizuje i zapewnia obsługę administracyjną służby przygotowawczej, ustala listy osób kwalifikujących się do jej odbycia, nadzoruje jej przebieg, wystawia zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 • Nadzoruje przebieg oraz prowadzi rejestr odbytych obowiązkowych szkoleń BHP w celu zapewnienia odpowiedniego przygotowania pracowników Urzędu do realizacji obowiązków służbowych oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wspomaga pracownika ds. obsługi płacowej w procesie naliczania wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz dla osób fizycznych, z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w komórce kadrowej, w tym 1 rok w administracji publicznej
 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych
 • Dobra znajomość przepisów ustaw urzędniczych (o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych systemów kadrowo – płacowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Systematyczność, dokładność
 • Asertywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu kadr i płac
 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia spraw personalnych
 • przeszkolenie z zakresu naliczania wynagrodzeń
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń
 • znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego