Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136991

Warunki pracy


 • miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
 • budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Obsługuje pod względem finansowym projekty i umowy dotacyjne finansowane z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla których MZ pełni rolę Instytucji Pośredniczącej oraz innych programów w zakresie obsługi finansowej jednostek budżetowych części 46- Zdrowie, w tym m.in. sprawdza dostępność środków w planie finansowym oraz w budżecie projektu/umowy, sporządza przelewy bankowe w zakresie płatności i dotacji na rzecz beneficjentów, uzgadnia i weryfikuje dane do sprawozdań, opiniuje pod względem finansowym projekty umów i aneksów dotacyjnych oraz dokumenty programowe, w celu sprawnej realizacji projektów.
 • Przygotowuje projekty decyzji budżetowych zmieniających plany finansowe projektów dotacyjnych oraz jednostek budżetowych, projekty wystąpień do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministra Finansów w zakresie dokonania zmian planu, uzyskania zgód na zmiany planów, wystąpień o uruchomienie rezerw celowych, wystąpień o zapewnienia finansowania przedsięwzięć z budżetu państwa, w zakresie obsługiwanych Programów i Projektów finansowanych z udziałem środków UE, w celu zapewnienia finansowania projektów dotacyjnych oraz w zakresie finansowania jednostek.
 • Uczestniczy w opracowywaniu zbiorczych formularzy do projektu budżetu państwa w zakresie programów/mechanizmów finansowych na podstawie informacji nadesłanych z jednostek, komórek organizacyjnych MZ oraz przekazanych przez inne stanowiska pracy Wydziału.
 • Monitoruje wykonywanie budżetu państwa (środków krajowych) oraz budżetu środków europejskich w zakresie projektów dotacyjnych programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 oraz innych projektów i programów z użyciem systemów w celu zidentyfikowania ewentualnych potrzeb dokonania zmian planu, w tym zasila systemy w niezbędne dane dotyczące przelewów i planu w celu zapewnienia zgodności ponoszonych wydatków z planem.
 • Współpracuje z departamentami merytorycznymi MZ i jednostkami podległymi realizującymi projekty z udziałem środków UE oraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwem Finansów w zakresie zadań obsługiwanych przez Wydział.
 • Uczestniczy w opracowywaniu okresowych informacji zbiorczych dla potrzeb MZ lub instytucji zewnętrznych w oparciu o materiały planistyczne i sprawozdawcze w celu realizacji zadań Departamentu jako dysponenta.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach ekonomiczno-finansowych lub w obszarze funduszy unijnych lub analityczno-statystycznych
 • wiedza z zakresu funduszy europejskich oraz programów pomocowych wdrażanych na poziomie centralnym
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • dobra znajomość MS Excel
 • umiejętność gromadzenia i analizy danych finansowych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ