Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136759

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywaniu zadań: • praca samodzielna biurowo - administracjyna, 
 • praca w siedzibie urzędu,

miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym,
 • praca w godzinach 8:15 - 16:15,
 • stanowisko pracy starszego specjalisty zlokalizowane jest na II piętrze budynku,
 • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
 • budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - wyposażony jest w windę, sanitariaty na parterze i poddaszu budynku dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak występują ograniczenia związane ze swobodnym przemieszczaniem się (korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).

Zakres zadań

 • Weryfikuje wnioski w sprawie wypłaty należności funkcjonariuszy w zakresie dopłat do wypoczynku i przejazdów raz w roku, zasiłków na zagospodarowanie oraz należności pracowników z zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadza dane do naliczenia dopłat do wypoczynku, przejazdów raz w roku, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego w celu wypłaty należności pracowników i funkcjonariuszy, i ich dekretacja.
 • Planuje i kalkuluje wydatki osobowe celem zgłoszenia do planu finansowego Komendy Głównej Straży Granicznej - dopłaty do wypoczynku, przejazdy raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki osiedleniowe.
 • Ustala procentowy wskaźnik struktury planu wydatków budżetowych oraz wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na podstawie informacji z jednostek organizacyjnych SG w celu sporządzenia projektu planu wydatków w układzie zadaniowym oraz ewidencji wydatków w tym układzie.
 • Prowadzi rozliczenia z Urzędem Skarbowym, przygotowuje deklaracje rozliczeniowe i płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracje i rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Komendę Główną Straży Granicznej.
 • Planuje wydatki osobowe i zgłasza potrzeby na środki finansowe celem terminowej spłaty zobowiązań finansowych.
 • Rozlicza potrącenia z wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy oraz składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków w celu realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Komendę Główną Straży Granicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie płac i ewidencji księgowej
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • obsługa programu płacowego
APLIKUJ TERAZ