Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136797

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • Ryzyko korupcyjne,
 • Kontakt z klientem zewnętrznym,
 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje, postanowienia dla klientów zewnętrznych - przedsiębiorców.
 • Wprowadza i aktualizuje dane w bazach danych prowadzonych w Wydziale.
 • Opracowuje stanowiska organu koncesyjnego w sprawach zasad koncesjonowania obrotu specjalnego.
 • Przygotowuje informacje o podmiotach koncesjonowanych i zakresie koncesji na żądanie organów (służb) prowadzących postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz wydawanie zaświadczeń o podmiotach koncesjonowanych.
 • Przygotowuje opinie ministra SWiA w sprawach "deklaracji uprawnienia" w sprawach inwestycji NATO (NSIP) oraz sposobu wykonania zobowiązań offsetowych.
 • Weryfikuje prawidłowość danych wprowadzonych do systemu e-koncesje.
 • Opiniuje zewnętrzne akty prawne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub administracji lub bezpieczeństwa publicznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość prawa w zakresie: gospodarcze, administracyjne, kodeks spółek handlowych. Prawo UE i Państw Członkowskich UE w zakresie wytwarzania i obrotu mat. wybuchowymi, bronią, amunicją i uzbrojeniem
 • Znajomość aktów prawnych: Ustawa o broni i amunicji, ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, ustawa o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kreatywność, umiejętność negocjacji, umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ