Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136695

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz


- praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie


 


Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: 


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 

Zakres zadań

 • Koordynuje przygotowanie kosztorysów wydania poszczególnych tytułów podręczników i książek pomocniczych, ustala wysokości nakładu wydania poszczególnych tytułów na podstawie zapotrzebowania szkół prowadzących nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym przygotowuje listy podręczników i książek pomocniczych zaplanowanych do wydania w danym roku budżetowym.
 • Przygotowuje wnioski o wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz wnioski zakupowe na opracowanie i wydanie podręczników i książek pomocniczych dla mniejszości narodowych etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym na podstawie samodzielnie dokonanej oceny i weryfikacji propozycji wydawniczych przedstawianych przez wydawców podręczników przeznaczonych dla mniejszości.
 • Prowadzi postępowania w sprawie dofinansowania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej państwa z budżetu państwa, części 30.
 • Realizuje zadanie związane z dopuszczaniem do użytku szkolnego podręczników do kształcenia ogólnego i dla mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.
 • Współpracuje z wydawnictwami, kuratoriami oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i uczelniami w zakresie wyposażenia uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w podręczniki i książki pomocnicze, w tym przygotowuje plany realizacji wniosków wydawniczych dla tej grupy uczniów w oparciu o zapotrzebowania z kuratoriów oświaty na podręczniki i książki pomocnicze.
 • Współpracuje w zakresie przygotowywania rozwiązań prawnych dotyczących procesu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego celem doskonalenia tego systemu.
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, skargi, wnioski i pisma dotyczące spraw wynikających z przydzielonych zadań, w tym przygotowuje roczne informacje na temat doposażania uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w Polsce w podręczniki i książki pomocnicze.
 • Współpracuje przy przeprowadzaniu kontroli zewnętrznych podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie zadań związanych z zapewnieniem uczniom podręczników i książek pomocniczych, należącym do mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność pracy z przepisami w szczególności z zakresu:
 • znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • samodzielność i inicjatywa
 • współpraca
 • rzetelność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność negocjacji
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zamówień publicznych lub finansów publicznych
 • znajomość zagadnień dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2)
APLIKUJ TERAZ