Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136622

Warunki pracy


praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;


krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie chorób zakaźnych w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału.
 • Prowadzi sprawy związane z profilaktyką chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych, pasożytniczych i przenoszonych przez wektory w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału.
 • Prowadzi sprawy związane z zakażeniami szpitalnymi i lekoopornością (AMR) w kontekście zintegrowanego podejścia Światowej Organizacji Zdrowia „One Health” dotyczącego optymalizacji zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów.
 • Uczestniczy w spotkaniach dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem ECDC, agencji HERA i innych instytucji zajmujących się chorobami zakaźnymi w zakresie zadań Wydziału.
 • Przygotowuje i opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów normatywnych i dokumenty rządowe w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału.
 • Opracowuje informacje i sprawozdania o realizowanych przez Wydział zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatruje skargi i wnioski, a także przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz przygotowuje projekty materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów, itp.) w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału.
 • Organizuje i uczestniczy w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych oraz w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach prezentując na nich stanowisko Ministra, w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub ochronie
zdrowia
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie zdrowia publicznego, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • znajomość zagadnień z zakresu antybiotykooporności,
 • znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej, myślenia analitycznego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ