Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135726

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenia korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Wdraża główne kierunki współpracy organów policyjnych i pozapolicyjnych wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Europolu
 • Analizuje i opiniuje akty prawa krajowego i europejskiego, dokumenty programowe oraz kierunki rozwoju współpracy w zakresie dotyczącym działania Jednostki Krajowej Europolu
 • Opracowuje instrukcje / sprawozdania na potrzeby udziału w ramach grup roboczych EUROPOLU, Zarządu Europolu oraz w innych gremiach Rady Unii Europejskiej
 • Opracowuje i wdraża nowe procedury w zakresie korzystania z systemów Europolu
 • Analizuje krótko i długofalowe potrzeby szkoleniowe krajowych użytkowników aplikacji i baz danych EUROPOLU oraz opracowuje programy szkoleń i je przeprowadza na poziomie krajowym jako trener systemów SIENA oraz EIS
 • Planuje i organizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia: warsztaty, konferencje, sympozja
 • Opracowuje wkład merytoryczny do stanowisk, materiałów informacyjnych dla kierownictwa KGP, komórek organizacyjnych KGP oraz innych podmiotów krajowych w zakresie właściwości Europolu
 • Koordynuje działania związane z realizacją projektów z funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym bierze udział w komisjach przetargowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze współpracy międzynarodowej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie realizacji zadań Jednostki Krajowej Europolu
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentacji
 • Zdolności analityczne
 • Dobra obsługa komputera w ramach pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka hiszpańskiego i/lub francuskiego i/lub niemieckiego i/lub włoskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ