Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135754

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25A jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące koncesji na rynku gazu ziemnego oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków koncesji
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące operatorów systemów gazowych oraz certyfikatu niezależności, a także sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w decyzji operatorskiej
 • przygotowuje projekty stanowisk, opinii i rekomendacji w ramach prowadzonej przez Prezesa URE współpracy europejskiej i międzynarodowej, w tym w ramach współpracy z Komisją Europejską oraz ACER i CEER (w obszarze właściwości stanowiska)
 • prowadzi postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych w zakresie działania wydziału
 • monitoruje przedsiębiorców, którym udzielono koncesji w obszarze przestrzegania warunków prowadzenia działalności
 • monitoruje przestrzeganie kryteriów niezależności przez operatorów systemów gazowych oraz realizację obowiązków przez właścicieli sieci gazowych
 • bierze udział w opiniowaniu aktów prawnych i dokumentów rządowych w obszarze rynku gazu ziemnego oraz tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych
 • udziela odpowiedzi na pytania odbiorców, przedsiębiorstw energetycznych oraz innych organów administracji dotyczące obszaru koncesji i operatorów systemów gazowych oraz rozpatruje skargi w zakresie naruszenia warunków koncesji oraz warunków określonych w decyzji operatorskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych, wyznaczania operatorów systemów, niezależności operatorów, wymierzania kar pieniężnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość specyfiki rynku paliw gazowych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość technicznych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności koncesjonowanej
APLIKUJ TERAZ