Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135541

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacji kryzysowej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z koordynacją udziału ekspertów URE w konferencjach eksperckich, seminariach, panelach dyskusyjnych oraz innych przedsięwzięciach komunikacyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne
 • przygotowuje projekty pisemnych wypowiedzi do opracowań, raportów i analiz oraz materiałów tezowo-informacyjnych
 • bierze udział w procesie administrowania systemem zarządzania treścią (CMS) i zarządzania treścią stron internetowych Urzędu, w tym Biuletynu Informacji Publicznej
 • uczestniczy w procesie publikacji wydawnictw URE oraz przygotowania projektów sprawozdań i raportów z działalności Prezesa URE
 • uczestniczy w procesie opracowywania oraz publikowania materiałów informacyjno-edukacyjnych popularyzujących wiedzę o rynkach energii, w szczególności o prawach odbiorców na tych rynkach
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami reprezentującymi interesy odbiorców lub przedsiębiorców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji społecznej
 • Znajomość ustawy Prawo energetyczne w zakresie zadań dotyczących Prezesa URE
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej
 • Umiejętność tworzenia i redagowania różnych form wypowiedzi (stanowiska, informacje, komunikaty, raporty, analizy)
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemów zarządzania treścią CMS
 • Znajomość programów komputerowych: edytorskich i/lub graficznych
APLIKUJ TERAZ