Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135466

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Zapewnia właściwy obieg wymaganych przepisami dokumentów pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół leśnych w zakresie spraw administracyjnych oraz działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz przygotowuje interpretację przepisów prawa w tym zakresie
 • Współpracuje ze szkołami podczas realizacji programów rządowych przeznaczonych dla szkół
 • Analizuje protokoły z kontroli dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły, monitoruje postępowanie powypadkowe w szkołach i uczestniczy w posiedzeniach komisji powypadkowych
 • Analizuje projekty aktów prawnych dotyczących szkół leśnych, przedstawionych przez ministra właściwego do spraw oświaty
 • Organizuje prace komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego
 • Opracowuje zakres kontroli w szkołach leśnych i uczestniczy w ich przeprowadzaniu
 • Przygotowuje organizacyjnie konkursy na stanowiska dyrektorów szkół leśnych
 • Opiniuje i przygotowuje do zatwierdzenia przez Ministra projekty planów działalności szkół leśnych oraz sprawozdania z realizacji przez szkoły planów działalności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku związanym z prowadzeniem szkół lub w organie prowadzącym szkoły albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość prawa oświatowego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość i umiejętność zastosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w szkołach
 • Znajomość programów rządowych przeznaczonych dla szkół
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ