Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135007

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Dekretuje oraz ewidencjonuje dokumenty finansowo-księgowe
 • Analizuje przypisane konta księgowe oraz uzgadnia koszty i wydatki wyszczególnionych kont
 • Sprawdza prawidłowość wprowadzenia dekretów do systemu SWOP
 • Ewidencjonuje dokumenty dotyczące szkód w mieniu jednostki
 • Sporządza okresowe sprawozdania budżetowe
 • Uzgadnia z komórkami merytorycznymi realizację pochodnych od wynagrodzeń, uposażeń i świadczeń
 • Monitoruje przestrzeganie zasad realizacji polityki rachunkowości w Komendzie Głównej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy w komórkach finasowo-ksiegowych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, sporządzania sprawozdawczości
 • Znajomość zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office w tym Word, Excel
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych finansowo-księgowych oraz TREZOR
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, argumentowania, stosowania prawa w praktyce , działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Kreatywność
 • Asertywność
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ