Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135423

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • Zagrożenie korupcją


Zakres zadań

 • Administruje bazą danych zawierającą dane o roszczeniach (mienie i osoby, którym roszczenie przysługiwało) objętych skutkami międzynarodowych układów odszkodowawczych oraz dokumentacją wykonania tych układów, w celu zarządzania uprawnieniami do korzystania z systemu, nadzoru nad prawidłowością działania oraz przygotowaniem rozwoju systemu.
 • Tworzy zbiory danych obejmujące roszczenia (mienie i osoby, którym roszczenie przysługiwało), objęte skutkami międzynarodowych układów odszkodowawczych oraz dokumentację wykonania tych układów, w celu umożliwienia ustaleń w związku z postępowaniami administracyjnymi, publikacją danych o nieruchomościach odszkodowanych oraz w zw. z wnioskami podmiotów posiadających interes prawny lub faktyczny do dysponowania takimi informacjami.
 • Ustala, na podstawie dokumentacji, kto (osoby fizyczne i prawne) i za jakie mienie występował o odszkodowanie na podstawie międzynarodowych układów odszkodowawczych (indemnizacyjnych), oraz kto i za jakie mienie odszkodowanie otrzymał.
 • Dokonuje ustaleń, czy przyznano odszkodowania określonym osobom lub za określone nieruchomości, w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski podmiotów posiadających uprawnienia do uzyskania takich informacji (m.in. w trybie dostępu do inf. publicznej oraz na zapytania prokuratur, organów ścigania, sądów, organów administracji publicznej).
 • Udziela informacji w zakresie prowadzonych postępowań (w tym na zapytania lub interpelacje poselskie, wnioski o udostępnienie inf. publicznej, zapytania sądów oraz organów ścigania), w drodze stosownych pism lub rozstrzygnięć wynikających z odrębnych przepisów.
 • Pozyskuje i opracowuje dokumentację z wykonania międzynarodowych układów odszkodowawczych, w celu zwiększenia i skompletowania zakresu dostępnych danych o wykonaniu międzynarodowych układów odszkodowawczych (indemnizacyjnych).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu bazami danych w administracji publicznej
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentów w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość podstaw prawa cywilnego w zakresie tytułu III, pierwszej księgi kodeksu cywilnego - „Mienie”
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość zagadnień z zakresu źródeł informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości (księgi wieczyste, ewidencja gruntów)
 • Umiejętność pracy z dokumentami z wykonania układów indemnizacyjnych
 • Umiejętność odczytywania danych z ksiąg wieczystych dawnych i współczesnych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność obsługi edytora tekstu Word i arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność odczytywania danych z map zawartych w zasobach geodezyjno-katastralnych
APLIKUJ TERAZ