Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133589

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: 


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa). Udział w konferencjach, spotkaniach. Kontakty z interesantami wnoszącymi sprawy do Ministerstwa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz;


- praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów prawnych określających przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty oraz funkcjonowanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
 • Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zakresie kształcenia ogólnego.
 • Przygotowuje projekty pism, informacje, materiały i analizy dotyczące egzaminów zewnętrznych w zakresie kształcenia ogólnego.
 • Odpowiada na skargi, wnioski i listy oraz przyjmuje interesantów w zakresie realizowanych zadań oraz spraw dotyczących egzaminów zewnętrznych w zakresie kształcenia ogólnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze oświaty
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności ustawy o systemie oświaty
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym przepisów ogólnych dotyczących służby cywilnej
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Samodzielność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ