Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133659

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie,  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Ustala wysokość wynagrodzenia oraz realizuje zadania związane ze stosunkami pracy rektorów uczelni publicznych
 • Realizuje zadania dotyczące pragmatyki zawodowej i wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych .
 • Współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w uczelniach .
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi w zakresie naruszeń praw pracowniczych w uczelniach .
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie i skargi z zakresu wynagrodzeń pracowników uczelni .
 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze szkolnictwa wyższego lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych
 • Znajomość programu Excel na poziomie średnio zaawansowanym
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa,.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ