Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133271

Warunki pracy

Budynek ul. Senatorska 14 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim;  
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami, konieczna asysta innego pracownika/opiekuna;
 • udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu głównym terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przy wejściu głównym po lewej stronie na pierwszym stopniu, znajduje się słupek z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking, prysznic.

Budynek ul. Senatorska 12 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu
  po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku – możliwość wjazdu windą;
 • na piętrach udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się, w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min).

Budynek ul. Marszałkowska 142 • budynek Centrum Królewska. Budynek 14-kondygnacyjny;
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 2 piętrze budynku – wjazd/zjazd windy;
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy;
 • swobodny dostęp do obiektu oraz na piętro 2 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • praca w pokoju wieloosobowym;
 • praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking i szatnie. 

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę formalno-rachunkową otrzymywanych dokumentów, sprawdza ich zgodność z planem rzeczowo-finansowym i z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami, dekretuje dokumenty.
 • Przygotowuje i wykonuje operacje na rachunkach bankowych.
 • Prowadzi ewidencję księgową rachunków bankowych bieżących, pomocniczych i depozytowych w zakresie dysponenta III stopnia części 25 – Kultura fizyczna oraz części 40 – Turystyka.
 • Ewidencjonuje dokumenty angażujące środki finansowe oraz dokonuje ich sprawdzenia z planem rzeczowo-finansowym i prowadzi ewidencję zaangażowania wydatków budżetu państwa dysponenta III stopnia części 25 – Kultura fizyczna oraz części 40 – Turystyka.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z ogółu operacji finansowych, współpracuje przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, wprowadza dokumenty do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie dysponenta III stopnia części 25 – Kultura fizyczna oraz części 40 – Turystyka.
 • Dokonuje operacji księgowych oraz bieżącej analizy obrotów i sald kont bilansowych i pozabilansowych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania Najwyższej Izby Kontroli, interpelacje, zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, zapytania prasowe.
 • Zastępuje pracownika ds. ewidencji finansowo-księgowej dysponenta III stopnia cz. 25 – Kultura fizyczna oraz cz. 40 – Turystyka w czasie jego nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 1 rok w księgowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Kompetencje miękkie: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości budżetowej.
 • Umiejętność obsługi systemu QNT Quorum, TREZOR.
APLIKUJ TERAZ