Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133169

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje analizy i projekty rozwiązań systemowych, strategii i programów, narzędzi finansowania inwestycji służących realizacji polityki energetycznej państwa
 • Przygotowuje analizy i projekty nowych mechanizmów wsparcia dla sektora ciepłowniczego i chłodnictwa oraz kogeneracji, monitoruje wdrożone programy i dokonuje ich ewaluacji
 • Przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie funkcjonowania sektora ciepłowniczego i kogeneracji, w tym kształtowania zasad ustalania taryf na ciepło i chłód oraz kryteriów wsparcia finansowego inwestycji
 • Monitoruje i ocenia sytuację bieżącą i perspektywy rozwoju kogeneracji oraz sektora ciepłowniczego
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk do dokumentów rządowych oraz regulacji europejskich, bierze udział w pracach nad uzgodnieniem tych dokumentów w zakresie dotyczącym sektorów energii, ciepłownictwa i kogeneracji
 • Bierze udział w pracach parlamentarnych Sejmu i Senatu, prac komitetów i ministerstw oraz innych instytucji administracji publicznej i samorządowej, prac zespołów i grup roboczych z udziałem organizacji sektorowych, podmiotów gospodarczych
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, w zakresie związanym z ciepłownictwem i kogeneracją
 • Współpracuje z partnerami społecznymi w zakresie działań z obszaru sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze energetyki lub środowiska lub polityki klimatycznej lub programów wsparcia finansowego lub zarządzania projektami, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość zagadnień dotyczących wyzwań i celów klimatycznych
 • znajomość nowoczesnych technologii z sektora energetycznego lub ochrony środowiska
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii
 • znajomość prawodawstwa UE w zakresie energetyki i środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ