Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133261

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca związana z obsługą klienta, praca na parterze, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bariery architektoniczne: mozliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy, drzwi odpowiedniej szerokości, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Przeprowadza nabór wniosków składanych przez gminy i powiaty w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne” realizowanych na podstawie Funduszu Solidarnościowego,
 • Ocenia pod względem formalnym i merytorycznym składane przez gminy i powiaty wnioski,
 • Współpracuje z ministerstwem oraz gminami i powiatami w zakresie realizacji programów wynikających z Funduszu Solidarnościowego,
 • Koordynuje zawieranie umów z właściwymi gminami i powiatami w sprawie przyznania dotacji,
 • Sporządza sprawozdania z realizacji Programu realizowanego na podstawie Funduszu Solidarnościowego,
 • Udziela informacji o zasadach programów, warunkach naboru wniosków i ich realizacji oraz wykorzystania dotacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o Funduszu Solidarnościowym w tym Programów finansowanych z Funduszu, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ