Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133179

Warunki pracy

budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję finansowo-księgową zaangażowania wydatków podlegających ewidencji w Urzędzie dotyczącego roku bieżącego oraz lat kolejnych. Prowadzi analitykę w układzie rodzajowym do kont zaangażowania wydatków ujętych w planie finansowym w celu zapewnienia zgodności wydatków już poniesionych oraz wydatków planowanych do poniesienia z planem finansowym i uniknięcia tym samym ich przekroczenia.
 • Uczestniczy w sporządzaniu krótko i długookresowych planów finansowych, ich analizie i zmianach.
 • Bieżące monitorowanie realizacji wniosków oraz umów zawartych pomiędzy Urzędem a kontrahentami oraz współpraca z innymi komórkami w zakresie kompletności i poprawności otrzymanych dokumentów.
 • Analizuje otrzymaną w celu ujęcia w ewidencji księgowej zaangażowania dokumentację finansową pod względem zgodności z zamawianymi zakupami towarów i usług.
 • Kontroluje dowody księgowe i dokonuje opisu pod względem merytorycznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 • Bierze udział w sporządzaniu analiz stopnia realizacji planu, potrzeb finansowych oraz sporządza wnioski o dokonanie korekty przyznanych limitów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • Umiejętność współpracy.
 • Komunikatywność.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu księgowości,
 • przeszkolenie z zakresu sprawozdawczości,
 • znajomość obsługi systemu finansowo – księgowego QUORUM,
 • umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP, oraz TREZOR
 • umiejętność samodzielnej pracy.
APLIKUJ TERAZ