Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132425

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • Wysiłek głosowy – związany z prowadzeniem szkoleń

Zakres zadań

 • Realizuje obowiązki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w tym przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
 • W sposób bieżący informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń. Prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowuje wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, uczestniczy w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającą propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych.
 • Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. Prowadzi szkolenia wstępne bhp (instruktaż ogólny) dla nowo zatrudnionych pracowników, osób odbywających praktyki, staże i wolontariat.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP
 • Znajomość kodeksu prawo pracy
 • Znajomość aktów prawnych regulujących sprawy bhp
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: rzetelność; skuteczna komunikacja; umiejętności analityczne; umiejętność współpracy; inicjatywa; podejmowanie decyzji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Audytowanie systemów zarządzania bhp
APLIKUJ TERAZ