Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130123

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę płacową wynagrodzeń ze stosunku pracy i zawartych umów cywilnoprawnych oraz Komisji działających przy Ministerstwie, w tym m.in.: nalicza wynagrodzenia, dokonuje potrąceń obowiązkowych (ZUS i podatek) oraz dobrowolnych, nalicza zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;
 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową w zakresie wynagrodzeń pracowników oraz zawartych umów cywilnoprawnych, w tym księguje listy wynagrodzeń, sprawdza dokumenty księgowe pod względem formalno-rachunkowym, kontroluje prawidłowości zapisów dotyczących ewidencji księgowej;
 • Analizuje i weryfikuje naliczone wynagrodzenia w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń, w tym zaangażowanie środków na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę oraz zawartych umów cywilnoprawnych, sporządza informacje na temat wykorzystania środków, analizuje koszty, zobowiązania oraz należności;
 • Sporządza miesięczne deklaracje dotyczące rozliczenia składek ZUS w programie Płatnik oraz deklaracje PFRON;
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Sporządza roczne informacje o składkach oraz informacje o przychodach i pobranych zaliczkach dla pracowników oraz dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, wystawia zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów;
 • Prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w zakresie sprawozdań o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia (Rb-28, Rb-70, sprawozdania do Szefa Służby Cywilnej, sprawozdania GUS), weryfikuje zapisy księgowe oraz przygotowuje informacje z wykorzystania budżetu.
 • Prowadzi sprawy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze finansowo-księgowej wynagrodzeń
 • Wiedza z zakresu naliczania wynagrodzeń, sporządzania list płac i innych wypłat.
 • Wiedza z zakresu: rachunkowości, w tym znajomość rachunkowości budżetowej; ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; świadczeń wypłacanych pracownikom w razie choroby i macierzyństwa; podatku od osób fizycznych; ustawy o finansach publicznych; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o ZFŚS; ustawy o PFRON
 • Wiedza z zakresu rozliczania umów cywilnoprawnych
 • Znajomość obsługi programu PŁATNIK
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ