Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130360

Warunki pracy

Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz;

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach legislacyjnych dotyczących projektów ustaw i aktów wykonawczych z zakresu polityki lekowej, poprzez przygotowanie projektów aktów prawnych, zbieranie i analizę uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji oraz udział w procesie uzgadniania projektów z uczestnikami procesu legislacyjnego.
 • Opracowuje propozycje wyjaśnień i stanowisk odnośnie do przepisów prawnych w sprawach związanych z prawem farmaceutycznym i problematyką lekową.
 • Przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi i wnioski obywateli oraz inną korespondencję pochodzącą od organów albo instytucji państwowych lub podmiotów niepublicznych (w tym w trybie dostępu do informacji publicznej), pozostające w zakresie tematycznym prawa farmaceutycznego.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia i w innych urzędach.
 • Wykonuje zadania z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i innymi urzędami, jednostkami i organizacjami w zakresie produktów leczniczych.
 • Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych w zakresie spraw okołolekowych opisanych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, w zakresie których rozstrzygnięć administracyjnych dokonuje Minister Zdrowia z wykorzystaniem potencjału Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z tworzeniem lub opiniowaniem aktów normatywnych o charakterze krajowym
lub
na stanowisku pracy związanym ze sporządzaniem innych dokumentów prawnych niż dokumenty legislacyjne, np. takich jak projekty umów lub dokumentów wytwarzanych w postępowaniu administracyjnym lub cywilnym, opinie lub interpretacje prawne
 • znajomość zasad legislacji,
 • znajomość przepisów: •ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustawy – Prawo farmaceutyczne,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość Ms Office,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • bardzo dobra organizacja pracy.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona albo realizowana aplikacja legislacyjna / radcowska / adwokacka
APLIKUJ TERAZ