Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130225

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie efektywności energetycznej oraz uczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanych projektów
 • Przygotowuje założenia do projektów ustaw i ocenę skutków regulacji oraz propozycje rozwiązań systemowych w zakresie efektywności energetycznej
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk Departamentu w odniesieniu do projektów aktów prawnych przygotowywanych w komórkach organizacyjnych ministerstwa lub w innych urzędach lub organach państwowych
 • Opracowuje projekty stanowisk i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji społecznych oraz udziela informacji i wyjaśnień dotyczących regulacji w zakresie efektywności energetycznej
 • Uczestniczy w opiniowaniu spraw procedowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanych z efektywnością energetyczną
 • Bierze udział w opracowywaniu instrumentów zachęcających do racjonalnego wykorzystania energii oraz monitorowaniu ich funkcjonowania
 • Bierze udział w przygotowywaniu propozycji rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju modelu ESCO w Polsce oraz monitorowaniu ich funkcjonowania
 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych związanych z efektywnością energetyczną, prezentuje stanowisko Polski

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym z obsługą prawną lub w obszarze energetyki, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o efektywności energetycznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią
 • znajomość regulacji prawnych UE z zakresu efektywności energetycznej
 • znajomość zasad funkcjonowania modelu ESCO
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ