Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130166

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Koordynuje oraz bierze udział w procesie naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie
 • Bierze udział w realizacji procesu opisywania stanowisk pracy oraz aktualizuje bazy danych
 • Inicjuje i koordynuje projekty służące wspieraniu w rozwoju zawodowym osób będących na początku kariery zawodowej, w szczególności praktyki, staże i wolontariaty
 • Tworzy rozwiązania oraz prowadzi działania promocyjne na rzecz budowania marki i wizerunku Ministerstwa jako atrakcyjnego pracodawcy
 • Wspiera przełożonych oraz inne osoby realizujące w Ministerstwie procesy zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze realizowanych zadań
 • Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych, procedur i narzędzi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, należącego do właściwości wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym dotycząca rozwoju, badania i oceny kompetencji pracowników, rekrutacji i selekcji pracowników, budowania marki i wizerunku pracodawcy
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ