Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130223

Warunki pracy


 • miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
 • budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Realizuje budżet Ministra Zdrowia w zakresie programów i zadań w celu zabezpieczenia realizacji zgodnie z ustawą budżetową i przyjętymi planami oraz umowami, w tym w szczególności: informuje jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia o zatwierdzonych planach wydatków oraz dokonywanych zmianach w ciągu roku; wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu sfinansowania zadań zleconych realizatorom zgodnie z planem i przepisami w zakresie finansów publicznych i wykonywania ustawy budżetowej.
 • Monitoruje realizację prowadzonych zadań, w szczególności: prowadzi ewidencję zawartych umów oraz zmian w planach wydatków w ciągu roku i przekazanych środków w zakresie realizowanych programów i zadań oraz rozlicza realizatorów z wykonania zadań w celu wykonywania powierzonego nadzoru finansowego.
 • Opiniuje pod względem finansowym dokumenty dotyczące programów polityki zdrowotnej oraz wpływającą inną dokumentację dotyczącą realizowanych zagadnień, w szczególności w zakresie kalkulacji i sposobu przekazywania środków w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację.
 • Uczestniczy w opracowywaniu materiałów do projektu budżetu w zakresie realizowanych programów i zadań.
 • Uczestniczy w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej z wykonania dochodów i wydatków jednostek i zadań.
 • Opracowuje okresowe oceny realizacji zadań i wykorzystania przyznanych środków.
 • Współpracuje przy opracowywaniu informacji o projekcie budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu za dany rok budżetowy dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przygotowuje wnioski w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach ekonomiczno – finansowych
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • znajomość procedur opracowywania i wykonania budżetu państwa
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość MS Word i MS Excel
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie finansów publicznych, w tym w zakresie z procedur opracowywania i wykonania budżetu
APLIKUJ TERAZ