Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130136

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na terenie budowy lub obiektów budowlanych i w ich otoczeniu; nietypowe godziny pracy związane z realizacją zadań kontrolnych; bezpośrednie i pośrednie kontakty z kierownikami i pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (u sprzedawców, producentów, importerów lub na budowie),
 • ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych,
 • pobiera próbki wyrobów budowlanych oraz współpracuje z laboratoriami akredytowanymi w zakresie przeprowadzania zleconych badań próbek,
 • analizuje specyfikacje techniczne, w tym normy wyrobów budowlanych w zakresie ich stosowania w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 • analizuje i podsumowuje przeprowadzone kontrole lub przekazuje wyniki przeprowadzonych kontroli przełożonym,
 • wydaje postanowienia, o których mowa w art. 22 i 22c ustawy o wyrobach budowlanych, w związku z przeprowadzaną kontrolą,
 • pozyskuje dane i informacje w celu wskazywania podmiotów do kontroli i ustalania priorytetów kontroli,
 • wdraża do pracy nowozatrudnionych pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji publicznej przy realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych lub orzeczniczych lub z zakresu obsługi prawnej,
 • znajomość przepisów: - ustawy o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi, - ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, - prawodawstwa Unii Europejskiej z zakresu wyrobów budowlanych, w szczególności przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): Nr 305/2011, Nr 2019/515, -ustawy – Prawo budowlane wraz z przepisami dotyczącymi warunków techniczno-budowlanych, -ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz określonych na jej podstawie standardów kontroli w administracji rządowej, -Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość wytycznych: - w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, -w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • skrupulatność i rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • kultura osobista
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ