Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129925

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca samodzielna administracyjno - biurowa,
 • praca w siedzibie urzędu i poza nim - krajowe delegacje służbowe,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
 • niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
 • infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda (budynek w trakcie remontu),
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję komputerową funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w celu zapewnienia aktualizacji bazy danych w systemie kadrowym FT-Kadry7,
 • opracowuje zbiorcze raporty i sprawozdania z zakresu ewidencji kadrowej w celu wsparcia realizacji zadań pozostałych pracowników biura,
 • koordynuje z operatorami systemu FT-Kadry7 w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz wewnętrznych komórkach organizacyjnych KGSG zakresy wprowadzanych informacji, celem przekazywania i uzupełniania danych funkcjonariuszy przenoszonych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej,
 • inicjuje i wdraża nowe funkcjonalności w FT-Kadry7 zgodnie z bieżącymi potrzebami Straży Granicznej,
 • współpracuje z operatorami systemu FT- Płace7 w celu zapewnienia zgodności informacji w zakresie uposażenia zawartych w obsługiwanych systemach,
 • w przypadku nieobecności administratora systemu FT-Kadry7 nadaje uprawnienia użytkownikom FT-Kadry7,
 • przekazuje do właściwej komórki wewnętrznej Komendy Głównej Straży Granicznej elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) udostępnionych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowuje korespondencję z sądami w celu udzielenia informacji o osobach zatrudnionych w Straży Granicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ewidencji dokumentów
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników SG
 • Umiejętność formułowania myśli w formie pisemnej
 • Komunikatywność personalna
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją
 • Obsługa programów Microsoft Office
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ