Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130007

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:możliwość poruszania się po budynku- budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Przygotowuje teksty informacyjne dotyczące bieżącej działalności ministerstwa oraz kierownictwa resortu.
 • Prowadzi korekty redakcyjne tekstów publikowanych na stronie ministerstwa.
 • Redaguje i opiekuje się merytorycznie serwisem programy.edukacja.gov.pl.
 • Przygotowuje teksty wystąpień, tez i inne materiały okolicznościowe.
 • Publikuje informacje na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie redakcji tekstów lub w obszarze edukacji
 • Umiejętność redagowania i korekty tekstów
 • Znajomość ustawy Prawo oświatowe
 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • Rzetelność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ