Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129704

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • pracą w terenie
 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi
 • zagrożeniem korupcją

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • przygotowuje i wykonuje kontrole dozorowe w obiektach jądrowych, składowiskach odpadów promieniotwórczych oraz innych jednostkach organizacyjnych posiadających zezwolenie Prezesa PAA, a także u dostawców i podwykonawców przy budowie, rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowej
 • przygotowuje dokumenty do przeprowadzenia kontroli oraz sporządza protokoły z kontroli
 • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, pism dot. postępowań administracyjnych, postanowień Prezesa PAA w ramach prowadzonych spraw
 • przygotowuje wewnętrzne dokumenty, instrukcje, procedury usprawniające prowadzenie nadzoru i kontroli, w tym analizuje rozwiązania stosowane w innych krajach
 • uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu w zakresie obejmującym zadania departamentu projektów aktów normatywno-prawnych
 • uczestniczy w analizie i opiniowaniu dokumentacji technicznej składanej przy wnioskach o wydanie zezwoleń lub zgód Prezesa PAA dot. krajowych obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych w szczególności w sprawach związanych z realizacją zadań dozorowych związanych z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych specjalnościach technicznych przydatnych w dozorze jądrowym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związane z nadzorem, kontrolą, projektowaniem, budową lub eksploatacja obiektów jądrowych lub elektrowni
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe, Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ