Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129630

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się
  na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter
 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca pod presją czasu wiążąca się ze stresem.
 • Podejmowanie decyzji w sytuacji deficytu informacyjnego.
 • Sytuacje wymagające szybkiej i sprawnej komunikacjiz ostatecznymi odbiorcami wsparcia, w celu pozyskania wymaganych informacji w warunkach znacznych ograniczeń czasowych.

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji wielomilionowych naborów na objęcie wsparciem przedsięwzięć ze środków KPO, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć.
 • Prowadzi ocenę formalno-merytoryczną wielomilionowych wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięcia zarówno w aspekcie finansowym jak i merytorycznym, w tym uczestniczy w złożonym procesie negocjacji zapisów wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięcia oraz bierze udział w procedurze ponownej oceny przedsięwzięcia.
 • Pełni funkcję opiekuna przedsięwzięć poprzez realizację zadania monitoringu wielomilionowych przedsięwzięć wdrażanych przez ostatecznych odbiorców wsparcia finansowanych ze środków KPO, w celu oceny postępu realizacji finansowej i rzeczowej przedsięwzięcia, przygotowywania stanowisk Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycje, a także wprowadzenia danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego dla przedsięwzięć finansowanych z KPO.
 • Uczestniczy w realizacji zadań w zakresie udziału w tworzeniu wzorów, a także przygotowania i zawierania umów oraz w razie potrzeby zmiany i rozwiązywania wielomilionowych umów na objęcie wsparciem przedsięwzięć ze środków KPO.
 • Prognozuje nadchodzące płatności w ramach nadzorowanych przedsięwzięć, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych przedsięwzięć. Realizuje zadania związane z rozliczaniem i wypłatą środków na rzecz wdrażanych przedsięwzięć. Prognozuje i ustala z przełożonym działania naprawcze, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji przedsięwzięć oraz przygotowywanie odpowiedzi i interpretacji przepisów lub wymogów obowiązujących ostatecznych odbiorców wsparcia.
 • Uczestniczy w procesie monitorowania wykonania kamieni milowych i wskaźników w ramach KPO wynikających z inwestycji oraz bieżącej współpracy z Instytucją Koordynującą w zakresie wdrażania inwestycji.
 • Uczestniczy w wykonywaniu zadań związanych z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Odpowiedzialnej za Reformę oraz Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję, wdrażającej w Polsce wielomilionowe środki KPO, w szczególności przygotowuje obciążone znaczącymi skutkami finansowymi interpretacje zagadnień związanych z realizacją inwestycji.
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez Wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań KPO, w szczególności dla Instytucji Koordynującej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Znajomość Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji
APLIKUJ TERAZ