Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129446

Warunki pracy


 • miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
 • budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Planuje i monitoruje wykonanie planu finansowego wydatków administracyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), w tym inicjuje niezbędne zmiany w planach finansowych, z wyjątkiem wynagrodzeń.
 • Sporządza we współpracy z komórkami organizacyjnymi prognozy dotyczące zleceń wypłat z Systemu PFR.
 • Przygotowuje sprawozdanie finansowe w ramach KPO.
 • Weryfikuje i opisuje dokumenty księgowe oraz inne dokumenty związane z rozliczanymi wydatkami związanymi z KPO.
 • Opracowuje i aktualizuje procedury dotyczące wdrażania KPO w zakresie zadań Wydziału.
 • Rozlicza zawarte umowy na wydatki związane z obsługą administracyjną w ramach postępowań przetargowych dotyczących KPO.
 • Realizuje zapytania ofertowe i obsługuje bazę konkurencyjności w szczególności w zakresie realizacji wydatków w ramach KPO.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych lub planowania budżetowego
 • wiedza z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • znajomość przepisów i wytycznych dotyczących KPO,
 • komunikatywność,
 • umiejętności analityczne,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i w piśmie.
APLIKUJ TERAZ