Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129215

Warunki pracy

Budynek: • na zewnątrz: podjazd dla wózków inwalidzkich
 • wewnątrz: winda towarowa, drzwi przezciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika.   

Warunki dotyczące charakteru pracy: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach dotyczących obrony powietrznej przeciwrakietowej oraz zagrożeń i broni rakietowej przez instytucje resortowe (np. SG WP) i spoza urzędu (np. MSZ) oraz spotkaniach komitetu NATO ds. obrony powietrznej i przeciwrakietowej (AMDC) i Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych (MTCR), stosownie do tematyki i zapotrzebowania. Wykazdy około 4 razy w roku twające między 1 a 5 dni. 
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - przedstawianie stanowiska i możliwości zaangażowania resortu w inicjatywy z zakresu zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej / zwalczania proliferacji broni rakietowej, np. w ramach koordynowanego przez MSZ Procesu Warszawskiego (około 2-3 razy w miesiacu). 

Zakres zadań

 • identyfikuje interesy bezpieczeństwa i obronności RP oraz formułuje propozycje stanowiska resortu, w tym wytyczne i instrukcje, w zakresie zagrożeń rakietowych oraz polityki zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO, w szczególności we współpracy z organizacjami międzynarodowymi i partnerami zagranicznymi
 • monitoruje procesy zachodzące w zakresie zagrożeń rakietowych oraz polityki zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO, pozyskuje i analizuje informacje oraz przygotowuje materiały informacyjne, analityczne oraz tezowe, prezentacje i korespondencje (w j. polskim i angielskim) dla kierownictwa resortu i departamentu
 • uczestniczy i prezentuje stanowisko resortu i departamentu (w j. polskim i angielskim) w konsultacjach międzyresortowych i spotkaniach międzynarodowych, w tym uzgadnia dokumenty na forum organizacji międzynarodowych i z partnerami zagranicznymi
 • uczestniczy w koordynowaniu współpracy i realizacji zadań resortu, wynikających ze zobowiązań polityczno-wojskowych Polski oraz stosowania umów międzynarodowych i innych porozumień w zakresie broni rakietowej oraz polityki zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO
 • monitoruje i analizuje przebieg debaty publicznej w Polsce i za granicą w zakresie zagrożeń rakietowych oraz polityki zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego lub polityki bezpieczeństwa i obronności RP lub współpracy międzynarodowej
 • Znajomość Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP
 • Znajomość Koncepcji Strategicznej NATO
 • Znajomość Traktatu między Stanami Zjednoczonymi, a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie eliminacji ich pocisków rakietowych średniego i krótszego zasięgu (traktat INF)
 • Znajomość Systemu Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO
 • Znajomość Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych
 • Znajomość problematyki z zakresu Deklaracji ze szczytów państw i rządów NATO (Lizbona 2010, Chicago 2012, Warszawa 2016, Bruksela 2018)
 • Znajomość problematyki z zakresu programów rakietowych Rosji, Chińskiej Republiki Ludowej, Iranu i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
 • Znajomość problematyki z zakresu polityki bezpieczeństwa i obronności RP
 • Znajomość struktury organizacyjnej MON
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • Umiejętność: organizacji pracy własnej
 • Umiejętność: współpracy z innymi
 • Umiejętność: dążenia do rezultatu
 • Umiejętność: poszukiwania rozwiązań
 • Umiejętność: komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Spełnienie wymogu określonego w ustawie o służbie cywilnej dotyczącego zakazu zatrudniania w służbie cywilnej osoby, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - osoba wybrana do zatrudnienia, jeśli urodziła się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., będzie musiała złożyć Oświadczenie lustracyjne
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub wyrażanie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ