Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129138

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy osobowe kadry kierowniczej w izbach administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), Krajowej Szkole Skarbowości (KSS), w szczególności powołuje i odwołuje dyrektorów: izb administracji skarbowej, KIS, KSS i ich zastępców oraz naczelników urzędów skarbowych i urzędów celnoskarbowych.
 • Opracowuje projekty indywidualnych decyzji kadrowych podejmowanych przez Ministra Finansów/Szefa KAS dotyczące spraw związanych ze stosunkiem pracy/służby osób zajmujących stanowiska kierownicze, w szczególności przygotowuje projekty indywidualnych decyzji dotyczące powołania i odwołania osób na stanowisko kierownicze, projekty pism ustalających wynagrodzenie/uposażenie dla dyrektorów izb administracji skarbowej, KIS oraz KSS oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć dotyczące wyrażania zgody przez Szefa KAS dla dyrektorów izb administracji skarbowej i dyrektora KIS na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych.
 • Weryfikuje poprawność danych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego przez izby administracji skarbowej dotyczące listy naczelników i zastępców naczelników urzędów skarbowych.
 • Sporządza zbiorcze informacje i zestawienia w zakresie spraw osobowych kadry kierowniczej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celnoskarbowych, KIS oraz KSS.
 • Opracowuje projekty postanowień Szefa KAS dotyczące wyznaczania, na podstawie art. 131 § 2 pkt 3 i 4 oraz art. 131a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, odpowiednio naczelnika Urzędu Skarbowego (US) albo naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, w przypadkach wyłączenia organu podatkowego.
 • Sporządza opinie do projektów aktów prawnych w zakresie kształtowania polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na: interpelacje, zapytania poselskie i senatorskie, na wystąpienia dziennikarzy, na wnioski o udzielanie informacji publicznej w zakresie polityki kadrowej w Krajowej Administracji Skarbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia spraw pracowniczych lub w obszarze realizowania zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Kodeksu pracy
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
APLIKUJ TERAZ