Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129079

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

   Zakres zadań

 • Prowadzi prace badawcze i analityczne dotyczące rynku pracy w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej, w szczególności w obszarze zatrudnienia oraz aktywności zawodowej (w tym bezrobocia), z uwzględnieniem charakterystyk społeczno-ekonomicznych ludności oraz struktury zawodów, a także prowadzi badania i analizy w zakresie wysokości i struktury wynagrodzeń oraz kosztów pracy.
 • Prowadzi międzynarodowe analizy porównawcze sytuacji na rynku pracy w Polsce na tle innych krajów.
 • ­Przygotowuje raporty, opracowania tematyczne oraz inne materiały informacyjne i analityczne dotyczące rynku pracy służące ocenie, diagnozie oraz monitorowaniu sytuacji na rynku pracy.
 • Analizuje wpływ na rynek pracy zachodzących i przewidywanych zmian społeczno-gospodarczych, w szczególności analizuje raporty i opracowania naukowe przygotowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Znajomość zjawisk ekonomicznych polskiej gospodarki, w tym z zakresu rynku pracy
 • ­Znajomość bieżących wyzwań rynku pracy w Polsce
 • Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ