Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127240

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania w celu udzielania informacji o kompetencjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Wspomaga realizację zadań z zakresu uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu Obsługi Prawnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administracji publicznej lub w zakresie gospodarki przestrzennej lub geodezji i kartografii lub transportu kolejowego
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office) oraz systemów informacji prawnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ