Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127125

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi 

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi prace w zakresie przygotowywania analiz aktów prawa wspólnotowego i międzynarodowego w zakresie obejmującym działalność Departamentu
 • przygotowuje projekty zezwoleń i innych decyzji oraz postanowień wydawanych przez Prezesa PAA, których wydawanie jest koordynowane przez Departament oraz prowadzi postępowania administracyjne w tym zakresie
 • koordynuje prace w zakresie oceny formalnoprawnej wniosków dotyczących działalności związanej z narażeniem
 • uczestniczy w posiedzeniach grup roboczych organów Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych w zakresie obejmującym działalność Departamentu
 • przygotowuje analizy dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy ustawą Prawo atomowe, a innymi ustawami, w szczególności z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, dozoru technicznego
 • przygotowuje projekty umów oraz porozumień związanych z pracami Departamentu
 • wydaje opinie prawne w zakresie objętym działalnością Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z tworzeniem lub stosowaniem prawa
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość prawa administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
 • znajomość norm międzynarodowych IAEA
 • znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową
APLIKUJ TERAZ