Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127187

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Koordynuje i obsługuje przeprowadzanie procesu naboru wewnętrznego i zewnętrznego pracowników we współpracy z komórkami organizacyjnymi
 • Koordynuje i współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i aktualizacji opisów stanowisk pracy, w tym weryfikuje poprawność sporządzania opisów stanowisk pracy z aktami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Monitoruje proces sporządzania ocen okresowych, w tym terminowość ich sporządzania, zarówno ocen okresowych jak też pierwszej oceny w służbie cywilnej, weryfikuje poprawność sporządzania ocen z aktami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Prowadzi sprawy związane z wartościowaniem stanowisk pracy w urzędzie
 • Sporządza zestawienia i sprawozdania dotyczące naborów, opisów stanowisk pracy oraz ocen okresowych (np. na potrzeby KPRM)
 • Współpracuje przy opracowywaniu projektów procedur i wewnętrznych aktów prawnych z zakresu właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień związanych z rekrutacją i selekcją
 • Znajomość zagadnień związanych z systemem ocen pracowników
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych z zakresu stanowiska pracy
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem opisów stanowisk pracy i ich wartościowaniem
 • Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ