Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127005

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, praca wymagająca dyspozycyjności, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania w zakresie planowania i wykonania rocznego i wieloletniego planu budżetowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • Prowadzi bieżące rozliczenia finansowe, w tym rozliczanie faktur
 • Przygotowuje projekt planu potrzeb finansowych w obszarze wydziału
 • Prowadzi sprawy związane z wydatkowaniem środków finansowych w ramach zamówień publicznych realizowanych w wydziale
 • Przygotowuje, ewidencjonuje i sprawuje nadzór nad realizacją umów dotyczących zadań realizowanych w wydziale
 • Dokonuje ocen i analiz w zakresie powierzonych spraw oraz prowadzi sprawozdawczość z realizacji powierzonych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych,
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ