Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127040

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje umowy zawierane przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz wnioski o zabezpieczenie środków w ramach planu finansowego Ministerstwa oraz księguje zaangażowanie środków finansowych na podstawie zawartych umów/zleceń
 • Księguje zaangażowanie środków finansowych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych
 • Zabezpiecza środki na podstawie wniosków o zabezpieczenie środków finansowych w planie finansowym Ministerstwa
 • Informuje osoby koordynujące zamknięcie okresu księgowego o kompletności i prawidłowości ewidencji w swoim obszarze księgowym
 • Dokonuje przeksięgowania zaangażowania umów kontynuowanych w roku bieżącym
 • Planuje i sporządza sprawozdania kwartalne z wykonania Jednostkowego Planu Działalności Biura Finansowego
 • Analizuje zapisy księgowe na kontach 983,984,998,999

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze zabezpieczania środków finansowych albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, w zakresie planowania i wykonywania ustawy budżetowej, o rachunkowości w zakresie dokonywania operacji na kontach
 • Znajomość rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ