Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126903

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • ryzyko korupcyjne,
 • częste kontakty z klientami zewnętrznymi.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne o średnim stopniu trudności, typowe w sprawach o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców, w tym przygotowuje pisma i wystąpienia do innych organów administracji publicznej, sądów, stron w celu wyczerpującego zebrania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach, w celu przygotowania rozstrzygnięcia administracyjnego, z którym może wiązać się znaczna odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody.
 • Analizuje złożone w toku postępowania o udzielenie zezwolenia dokumenty (dokumenty często niejednoznaczne, wydawane w oparciu o skomplikowany stan prawny, dokumenty sporządzone za granicą, w tym dokumenty w języku obcym, oświadczenia i zapewnienia stron postępowania) pod względem wymogów formalno-prawnych, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wyciąga właściwe wnioski z zawartych w nich informacji celem zaproponowania rozstrzygnięcia (decyzji administracyjnej) zgodnego z ustalonym porządkiem prawnym w RP oraz zobowiązaniami międzynarodowymi RP.
 • Wprowadza do komputerowej bazy danych informacje dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Przygotowuje odpowiedzi na odwołania i zażalenia skierowane do organu w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, odpowiedzi na skargi składane przed sądami administracyjnymi w sprawach rozstrzygnięć w konkretnych sprawach.
 • Udziela odpowiedzi na ustne (głównie telefoniczne) zapytania stron postępowania i innych osób zainteresowanych otrzymaniem informacji dotyczących zasad nabywania nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców, w tym udziela informacje w języku obcym.
 • Analizuje i sprawdza pod względem zgodności formalnej i faktycznej dane zawarte w prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rejestrach celem przygotowania corocznego sprawozdania z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przedstawianego Sejmowi RP.
 • Prowadzi akta rejestrowe dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
 • Znajomość i umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów prawa materialnego (prawo cywilne, prawo spółek, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, ustawy dotyczące zagadnień nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, status cudzoziemców w RP) oraz procesowego (kodeks postępowania administracyjnego).
 • Znajomość struktur i podziału kompetencji jednostek administracji publicznej. Znajomość struktur funkcjonowania UE.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego. •Umiejętność myślenia analitycznego, orientacja na klienta, kreatywność.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji.
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie zagadnień dotyczących obrotu nieruchomościami, akcjami i udziałami.
APLIKUJ TERAZ