Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126841

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej (IP), w tym nadzór nad Instytucjami Wdrażającymi (IW), w ramach priorytetu II POIiŚ, programu FEnIKS, programu FEPW, a także zadania Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji w ramach KPO, w zakresie zarządzania finansowego
 • Weryfikuje deklaracje wydatków od IW oraz sporządza deklarację wydatków do Instytucji Zarządzającej (IZ), w tym bierze udział w kontrolach systemowych w IW
 • Prowadzi sprawy związane z budżetem resortu, w tym planuje i wnioskuje o środki na płatności dla beneficjentów
 • Opiniuje projekty ustaw, rozporządzeń, planów, programów, dokumentów programowych i innych dokumentów
 • Monitoruje i przygotowuje zapotrzebowanie na środki oraz zleca wypłaty dla przedsięwzięć w ramach KPO
 • Bierze udział w przygotowaniu rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli oraz jego aktualizacji w zakresie wniosków o płatność oraz rozliczania zidentyfikowanych nieprawidłowości, a także koordynuje przygotowanie deklaracji zarządczej
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań oraz zapłaty odsetek od nieterminowo rozliczonych środków zaliczki
 • Analizuje oraz weryfikuje informacje finansowe i statystyczne, a także przygotowuje informacje z tego obszaru

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze wdrażania lub zarządzania programami lub projektami ze środków europejskich lub innych środków pomocowych albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów i dokumentów regulujących wdrażanie programów i projektów ze środków europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ