Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126647

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 • Praca przy oświetleniu mieszanym,
 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów,
 • Okresowo w terenie

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Określa na podstawie dokumentów przekazywanych z komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji zakres prac niezbędnych do usunięcia usterek i dysfunkcji urządzeń będących na wyposażeniu obiektów,
 • Monitoruje stan techniczny obiektów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji określa zakres prac niezbędnych do usunięcia usterek i dysfunkcji urządzeń będących na wyposażeniu obiektów oraz przygotowuje dokumentację dotyczącą zlecenia bieżących robót remontowych,
 • Sporządza projekty umów z podmiotami zewnętrznymi oraz nadzoruje ich realizację w zakresie m.in. zleceń przeglądów instalacji grawitacyjnych, wentylacyjnych, kominowych oraz węzłów cieplnych obiektów Komendy,
 • Monitoruje wykonanie bieżących remontów i uczestniczy w technicznych odbiorach pomieszczeń po przeprowadzonych remontach,
 • Sprawdza wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych i serwisowych oraz montażowych przez firmy zewnętrzne,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym wykorzystanie środków finansowych na cele konserwacyjno-eksploatacyjne w oparciu o przyznane limity finansowe,
 • Sporządza projekty umów z podmiotami zewnętrznymi oraz nadzoruje ich realizację w zakresie zadań związanych z użytkowaniem urządzeń wykorzystujących SZWO i F-Gazy cieplarniane,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 2 lata w obszarze związanym z budownictwem
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlanych w zakresie utrzymania obiektów budowlanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych; o gospodarce nieruchomościami w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w zakresie prowadzenia kart urządzeń wykorzystujących substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) i fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) oraz aktów wykonawczych.
 • Umiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ