Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126673

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu planu finansowego wydatków Ministerstwa jako dysponenta III stopnia w układzie zadaniowym, w tym w zakresie bezzwrotnych środków zagranicznych
 • Sporządza miesięcznie zbiorcze zestawienie z wykonania rezerw celowych dla dysponenta części budżetowej, a także weryfikuje zgodność przekazanych przez komórki organizacyjne materiałów z planem finansowym, w tym w zakresie bezzwrotnych środków zagranicznych
 • Bierze udział w przygotowywaniu sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym (RB-BZ), na podstawie otrzymanego od komórek organizacyjnych Ministerstwa wkładu merytorycznego
 • Prowadzi ewidencję pozabilansową udzielonych zapewnień finansowania
 • Dokonuje cyklicznych księgowań wydatków i zobowiązań w układzie zadaniowym
 • Bierze udział w opracowywaniu projektu planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym, a także wieloletnich planów finansowych
 • Przygotowuje zestawienia, raporty i informacje w zakresie realizacji budżetu dysponenta III stopnia oraz dokonuje analizy zestawień z wykonania planu wydatków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych; sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ