Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126608

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • wyjazdy służbowe (sporadycznie).

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały do projektu podziału środków budżetu państwa przewidzianych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w perspektywie roku budżetowego.
 • Analizuje wpływające wnioski o przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym przeznaczonych na pomoc dla osób fizycznych.
 • Monitoruje stopień wykorzystania środków budżetu państwa przeznaczonych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w celu zachowania dyscypliny finansów publicznych.
 • Przygotowuje sprawozdania, analizy i notatki dot. wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w celu ich przedstawienia kierownictwu Departamentu lub Ministerstwa.
 • Prowadzi bazy danych dotyczących przyznanych środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa.
 • Analizuje materiały sprawozdawcze przekazane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w zakresie oceny stopnia realizacji planowanych działań oraz zagrożeń ich realizacji w celu ewentualnej weryfikacji planu wydatkowania środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w sprawach związanych z wykorzystaniem środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Akceptuje wnioski jednostek uruchamianych z rezerwy celowej budżetu państwa część 83, poz. 4 w systemie TREZOR Ministerstwa Finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość programów MS Word i MS Excel.
 • Umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aplikacji TREZOR Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ