Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126234

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) w przypadku wystąpienia awarii systemów infrastruktury technicznej – konieczność szybkiej reakcji w celu jej usunięcia,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Koordynuje, monitoruje i realizuje zamierzenia inwestycyjno – remontowe oraz konserwacyjne w zakresie utrzymania systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych stosowanych w chronionych obiektach Komendy Głównej Policji
 • Współuczestniczy w koordynacji projektów realizowanych w ramach zespołu w zakresie systemów energetycznych, zabezpieczeń technicznych, klimatyzacji i wentylacji w obiektach Komendy Głównej Policji
 • Przygotowuje wstępne kosztorysy inwestycyjne (wyceny) dotyczące systemów infrastruktury technicznej w zakresie oszacowania niezbędnych do poniesienia nakładów inwestycyjnych oraz przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opis przedmiotu zamówienia w ramach realizowanych inwestycji, remontów, modernizacji i konserwacji systemów infrastruktury technicznej
 • Sprawuje nadzór ze strony inwestora w zakresie prac związanych z utrzymaniem systemów infrastruktury technicznej
 • Przygotowuje wstępne koncepcje, prowadzi nadzór nad przygotowaniem projektów systemów, przeprowadza testy wstępne wybranych do wdrożenia systemów infrastruktury technicznej na potrzeby prowadzonych inwestycji w obiektach Komendy Głównej Policji
 • Bierze udział w odbiorach systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych zastosowanych w obiektach Komendy Głównej Policji oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zawartych w tym zakresie umów
 • Monitoruje rynek w zakresie systemów infrastruktury technicznej, w tym urządzeń kontroli bezpieczeństwa obiektów
 • Przyjmuje zgłoszenia usterek, awarii i uszkodzeń, dokonuje wstępnej oceny problemu, ocenia stan techniczny uszkodzonych części i urządzeń, usuwa drobne usterki, monitoruje prace firm zajmujących się obsługą serwisową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub elektrotechnicznym lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w zakresie obsługi i wdrożeń systemów infrastruktury technicznej, w tym systemów zabezpieczeń technicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Przeszkolenia z zakresu kosztorysowania
 • Przeszkolenia z zakresu projektowania instalacji systemów zabezpieczeń technicznych
 • Przeszkolenia z zakresu obsługi systemów zabezpieczeń technicznych
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP grupa 1 dozór i eksploatacja
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w szczególności: ustawy Prawo budowlane oraz aktu wykonawczego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o ochronie osób i mienia oraz przepisów wykonawczych, ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych pakiet MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu instalacji i obsługi sieciowych systemów monitoringu wizyjnego
 • Przeszkolenie z prawa zamówień publicznych
 • Użytkowa znajomość programu AutoCad, programu do kosztorysowania np. Norma PRO, Zuzia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ